نگاهِ آفتاب

پاییز و زمستان 1400

حکمت

حکمت |

بازخوانی همدلانه و ژرف‌کاوانۀ میراث عرفانی مولوی با هدف جست‌و‌جوی پاسخ برای مسائل انسانِ امروز؛ حکمت در این شماره به بررسی مفهوم عقل در نگاه مولوی، انواع عقل و کارکردهای عقل در باورهای عرفانی به‌ویژه مولوی و نیز شباهت‌ها و تفاوت‌های عقل و خرد می‌پردازد

بیشتر بخوانید
سنجه

سنجه |

سنجش و مرور نقادانۀ آراء و آموزه‌های عرفانی به‌ویژه مولوی؛ سنجه در این شماره به بررسی مفهوم خرد در اندیشه ایرانی و مفهوم عقل نزد مولوی و بازخوانی جایگاه خِرَد فلسفی در تاریخ تفکر عرفانی پرداخته و عقل‌گریزی و عقل‌ستیزی عرفانی/صوفیانه را مورد نقد قرار می‌دهد

بیشتر بخوانید
کارنامه

کارنامه |

بررسی پروندۀ علمی و فرهنگی عرفان‌شناسان و مولوی‌پژوهان ایرانی و غیرایرانی؛ کارنامه در این شماره مروری بر زندگی، شخصت و آثار جلال‌الدین همایی، مولوی‌شناس برجسته دارد

بیشتر بخوانید
نقد حال

نقد حال |

روایت‌هایی از مواجهۀ شخصی با عرفان و مولوی؛ نقد حال در این شماره مواجهۀ نویسندگان با زیست‌جهان مولوی و تجربۀ هر یک از آنان را در این مواجهه روایت می‌کند

بیشتر بخوانید
همسایه

همسایه |

نگاهی به میراث مولوی فراتر از مرزهای جغرافیایی؛ همسایه در این شماره به بررسی حضور و تأثیرات مولانا در کشور انگلستان اختصاص دارد

بیشتر بخوانید
هفت اقلیم

هفت اقلیم |

بازتابِ اندیشۀ مولوی در وادی‌های متکثر هنری؛ هفت اقلیم در این شماره به مسئله اقتباس از مولانا در نمایشنامه‌نویسی و نیز الهام‌بخشی آثار او در موسیقی و رقص‌های آیینی می‌پردازد

بیشتر بخوانید
قفسه

قفسه |

معرفی، مرور، ارزیابی و نقد کتاب‌هایی در حوزۀ عرفان و مولوی‌شناسی

بیشتر بخوانید
شخصیت بهاءولد دو جنبه داشت، علمی و عرفانی. لقب سلطان العلماء و ماجرای مرافعۀ او با فخر رازی که سر زبان‌ها بود، به جنبۀ علمی شخصیت او و حالات غریب…
No Internet Connection